3 Vreemde valuta

Financiële transacties

Alle koersverschillen voortvloeiend uit financiële transacties in vreemde valuta worden verwerkt in de resultatenrekening. Nog niet afgewikkelde transacties, uitmondend in vorderingen en schulden per balansdatum, zijn omgerekend in euro tegen de wisselkoers per balansdatum, waarbij hieruit voortvloeiende koersverschillen eveneens in de resultaten zijn verwerkt.

Waardering buitenlandse deelnemingen

Een aantal buitenlandse groepsmaatschappijen kwalificeren als bedrijfsuitoefening in het buitenland met een andere functionele valuta dan die van de vennootschap.

Balansposten van buitenlandse dochterondernemingen zijn in euro omgerekend tegen de wisselkoersen, geldend aan het einde van de verslagperiode. Optredende omrekeningsverschillen worden ten laste dan wel ten gunste van het groepsvermogen gebracht. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen zijn in euro omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers die voor de verslagperiode is berekend. De verschillen tussen deze gemiddelde koers en de ultimo koers worden in de reserve koersverschillen als onderdeel van het groepsvermogen verwerkt.

Wisselkoers 

De koers per 31 december 2018, alsmede de gemiddelde wisselkoers voor het verslagjaar 2018, is als volgt: 

 

koers per 31.12.2017

koers per 31.12.2018

gemiddeld 2018

Zwitserse frank

0,85455 euro

0,88739 euro

0,87097 euro