2 Grondslagen van consolidatie en samenvoeging

Consolidatie

In de groepsbalans, de groepswinst- en verliesrekening, het groepskasstroomoverzicht en alle toelichtingen op voorgenoemde overzichten zijn Vebego International N.V., Vebego International B.V. en hun dochtermaatschappijen samengevoegd opgenomen.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van Vebego International N.V. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen.

Als groepsmaatschappijen worden aangemerkt:

  • vennootschappen, ondernemingen of rechtspersonen waarin het belang van de vennootschap 100% is;

  • vennootschappen, ondernemingen of rechtspersonen waarin het belang van de vennootschap kleiner is dan 100% maar waar de vennootschap met doorslaggevende invloed het beleid uitoefent of het bestuur vormt, dan wel benoemt; en

  • vennootschappen, ondernemingen of rechtspersonen waarin de vennootschap geen kapitaalbelang heeft maar waar de vennootschap met doorslaggevende invloed het beleid uitoefent of het bestuur vormt, dan wel benoemt.

Indien een vennootschap in de loop van het verslagjaar wordt verworven of afgestoten, worden de financiële gegevens van de betreffende vennootschap, afhankelijk van het moment van beschikkingsmacht inzake het tijdstip, in de groepsjaarrekening opgenomen of verwijderd.

In 2018 betreft dit de koop van de resterende 25% van Axent Groen B.V. op 19-2-2018, 6,5% van Assist Healthcare Facilities N.V. op 29-03-2018, de resterende 25% van Servico Holding AG op 22–6-2018, 80% van Brouwers Groenaannemers Holding BV en haar dochter Brouwers Groenaannemers BV op 9-7-2018, 50% van Curaedis Group BVBA en haar dochters uniZ.Org BVBA en Aan Huis Verpleging Lemmens BVBA op 9-8-2018, 100% van Heton Holding B.V. en haar dochters Heton Kerkrade B.V., Heton Products B.V., Heton Recreatieparken B.V., Heton Sport Eijsden B.V., Heton Sport Meerssen B.V., Heton Sport Vaals B.V., Heton Voerendaal B.V., Heton Zorg en Onderwijs B.V., Peton PPS Solutions B.V. en 60% van Heton VvE B.V. op 16-10-2018 en tenslotte 100% van Move Consultants AG op 9-11-2018.
Het bedrag inclusief investeringsverplichtingen voor deze acquisities bedraagt € 22,9 miljoen.

In 2018 betreft dit de verkoop van 49% van Facilitesse B.V. op 8-11-2018.

Bij die deelnemingen waarover Vebego controle heeft en er een verplichting bestaat om in de toekomst de resterende aandelen te kopen, is deze verplichting in de geconsolideerde jaarrekening op basis van beste schatting verwerkt. Als gevolg hiervan is geen aandeel derden in zowel de groepswinst- en verliesrekening, als de groepsbalans opgenomen.

De lijst van kapitaalbelangen die van betekenis zijn voor het wettelijk vereist inzicht, is op pagina 76 t/m 80 van dit verslag vermeld.